Трудова медицина

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ

 

Цел:


Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.

Обхват:


1. За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службата по трудова медицина води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец.
2. Консултира и подпомага работодателя при организирането на:
а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
3. Службата по трудова медицина, съгласно нормативните актове, предлага списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания и честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
4. Службата по трудова медицина извършва наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност.
5. Службата по трудова медицина изготвя заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания по образец и ги предоставя на работодателя и на работещия.

 

ОКАЗВАНЕ НА ПОМОЩ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

 

Цел:


Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателя за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност; внедряване на подхода “отвътре – навън”; безопасност, основана на безопасно поведение.

Обхват:


1.Службата по трудова медицина подпомага работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд.
2. Подпомага работодателите при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане.
3. Консултира и подпомага комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

ОЦЕНКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ РИСК

 

Цел:


Конкретната цел на процедурата е да се даде възможност на работодателя да предприеме мерки, които са необходими за осигуряване безопасността и здравето на работещите. Тези мерки включват:
- предпазване от хронично въздействие на факторите на работната среда, което води до развитие на професионални болести;
- предпазване от внезапно увреждане от факторите на работната среда, което води до развитие на трудова злополука;
- осигуряване на информация и обучение на работещите;
- организация и средства за осъществяване на необходимите мерки;
- спазване на общите принципи за осигуряване на здраве и безопасност при работа съгласно чл.4 на ЗЗБУТ

Обхват:


Службата по трудова медицина участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
Службата по трудова медицина съвместно с представители на работодателя на обслужваното предприятие и в съответствие с оценката на риска:
а) разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
б) предлага степенуване по приоритети на мерките по т. „а”, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики, включително осъществимостта на мерките и възможностите за инвестиции;
в) оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

 

Цел:


Тази процедура има за цел установяване на дейностите при процеса обучение на работници, служители и ръководен персонал по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
Обучението на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и на членовете на комисиите по социална дейност на кооперациите, наричани по-нататък "представители" цели придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на правата и задълженията им, определени със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и формиране на мислене, поведение и култура на всички фирмени нива за опазване и укрепване на работоспособността.

Обхват:


1. Службата по трудова медицина разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика.
2. Службата по трудова медицина организира и провежда обучението на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място.
3. Службата по трудова медицина предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата.
4. Службата по трудова медицина дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.
5. Службата по трудова медицина участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа.

 

АНАЛИЗ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ

 

Цел:


С процедурата се цели анализиране на възможна връзка между установените професионални рискове по работни места и регистрираното за период от една година здравно състояние на работещите.

Обхват:


1. Службата по трудова медицина анализира здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд, съгласно нормативните изисквания.
2. Службата по трудова медицина ежегодно изготвя обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд, като анализа включва установено здравно състояние при постъпване на работа, проведени периодични медицински прегледи, регистрирани заболявания с временна неработоспособност, заболявания с трайно намалена работоспособност, регистрирани трудови злополуки и професионални болести.